Sản phẩm xúc tiến xuất khẩu

Sản phẩm xúc tiến xuất khẩu

Các sản phẩm Công ty CP Xúc tiến kinh doanh Việt Nam đang hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu:

Hộp carton;

- Sản phẩm cơ khí;

- Sản phẩm khác;

 

VIETNAM SHIPBUILDING CONSULTING & TRADE PROMOTION LTD.
  • No.5 - Team 38 - Zone 4 - Ha Khau Ward - Halong City - Quang Ninh Province - Vietnam
  • Tel: (+84) 986 7 34556
  • Whatsapp: +84 98 673 45 56
  • Email: doanvu@promotionvietnam.vn vmdoan.hlsy@gmail.com
  • Online: 2

    Total: 15444

Location